TT(Quảng Nam) - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu vừa có quyết định giao nhận lưới điện hạ áp nông thôn để bán điện trực tiếp đến hộ dân.