Nếu hỏi ai đó ấn tượng đầu tiên về một thầy cô - người sau này họ rất quý mến - thì câu trả lời đa số là: ấn tượng rất tốt.