Ở cửa một công viên nọ có dòng chữ: “Những ai không biết đọc không được vào công viên này để tránh không thực hiện các nội quy viết ở bảng dưới đây...”.