Làm sao biết được một người khi mất được Vãng Sinh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà? Những người sau khi chết lưu lại Xá Lợi, chân tay mềm mại, đầu nóng thì được vãng sanh về thế giới Cực Lạc có đúng hay không?

Noi nguoi chet duoc vang sinh la lam hai ho - Anh 1

Trả lời những câu hỏi trên, Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp (TP HCM) nói, theo thầy, đó chỉ là tưởng tượng.

“Bây giờ trước nhất chúng ta nói có sách, mách có chứng. Chúng ta tu Tịnh Độ thì mình tụng, học ba Kinh. Thứ nhất là “Quán Vô Lượng Thọ”, thứ hai là “Vô Lượng Thọ”, thứ ba là “A Di Đà”. Ở trong Kinh, có khi nào nói những người vãng sanh là những người phải có Xá Lợi, hay là những người vãng sanh là những người chân tay mềm mại, những người vãng sanh là những người đầu nóng. - Không có!".

Thượng tọa nói tiếp, có nhiều ban hộ Niệm, niệm cho người ta xong, mềm tay mềm chân rồi vỗ tay hoan hô: “Vãng sanh rồi! Vãng sanh rồi!”. Hoặc là rờ tay lên đầu thấy nóng: “Vãng sanh rồi"? Cái đó là tưởng tượng thôi! Ba Kinh mà chúng ta học, chúng ta đọc, chúng ta tụng đó, không thấy nói cái chuyện như vậy.

Vậy căn cứ vào đâu mà biết vãng sanh? Kinh A Di Đà, Đức Phật nói rất rõ: Người nào niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn thì khi lúc lâm chung đức Phật cùng Thánh Chúng hiện ra trước mặt tiếp dẫn người đó. Kinh A Di Đà còn nói câu “Thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc". Nghĩa là người mà ít căn lành, phước đức thì khó có thể sinh về thế giới Cực Lạc.

Kinh Vô Lượng Thọ có nói 48 lời nguyện của đức Phật A Di Đà, trong đó có điều nguyện thứ 19 có nêu “Nếu tôi được thành Phật mà chúng sanh Mười Phương phát tâm Bồ Đề tu các công đức, dốc lòng phát nguyện muốn sinh về cõi nước tôi, tới khi thọ chung mà tôi chẳng cùng đại chúng hiện ra chung quanh trước mặt người ấy thì tôi chẳng trụ ở nơi Chánh Giác”.

Kinh Quán Vô Lượng Thọ đề cập “Thượng Phẩm Thượng Sanh, Trung Phẩm Thượng Sanh rồi Hạ Phẩm Thượng Sanh v.v.... Trung Phẩm Trung Sanh nói rõ: “Có chúng sanh tuy không thọ trì Kinh Phương Đẳng nhưng khéo hiểu nghĩa thú, đối với Đệ Nhất hiểu nghĩa Tâm Không động, tin sâu lý Nhân quả, không phỉ báng Pháp Đại Thừa. Nếu hành giả đem công đức này niệm Phật hồi hướng cầu sanh Cực Lạc thì khi lâm chung Tây Phương Tam Thánh có nghĩa là đức Phật A Di Đà và Quan Âm, Thế Chí đó cùng Vô Lượng đại chúng quyến thuộc bưng đài Tử Kim hiện đến trước mặt khen rằng "Pháp tử, ngươi tu Đại Thừa hiểu Đệ Nhất Nghĩa nên nay ta đến tiếp nghênh!".

Qua dẫn chứng Kinh A Di Đà rồi Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng Thọ, thì những người tu các công đức dốc lòng phát nguyện muốn được Vãng Sanh Tịnh Độ, lúc chết được đức Phật A Di Đà cùng Thánh Chúng hiện ra tiếp dẫn người đó nhưng mà ở đây, từ xưa đến giờ có ai thấy đức Phật hiện ra tiếp dẫn ai chưa?

“Chúng ta tu phải đối diện với sự thật. Bây giờ mình muốn được vãng sanh Tịnh Độ, trong Kinh “Quán Vô Lượng Thọ” Đức Phật dạy mình phải tu ba phước: Phước thứ nhất là: Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự Sư Trưởng từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp; Phước thứ hai là: Thọ trì Tam Quy đầy đủ, các giới không phạm oai nghi; Phước thứ ba là phát tâm Bồ Đề, tin sâu Nhân Quả, tụng đọc Đại Thừa và khuyến tấn người tu hành.

Nếu mình theo “Kinh Di Đà” thì Đức Phật dạy. Ngoài niệm Phật ra phải có căn lành phước đức.

Nếu mình là người học Phật, mình căn cứ theo gì? Nhân và Quả, có Nhân là có Quả! Phật không rước mình thì mình cũng không bị đọa, mình không về Cực Lạc thì mình cũng sinh về cõi Trời, cõi Người, được hưởng những điều hạnh phúc tốt đẹp, bởi vì mình căn cứ Nhân và Quả", Thượng tọa giải thích.

Noi nguoi chet duoc vang sinh la lam hai ho - Anh 2

Đồng quan điểm trên, Thượng tọa Thích Chân Quang (trụ trì chùa Phật Quang, Bà Rịa Vũng Tàu) nói, có khi người sống làm hại người chết, làm cho người chết tổn phước nặng nề, bằng cách xưng tụng người chết quá đáng, lễ nghi cung kính long trọng quá. Người chết chưa phải thánh mà ca ngợi như thánh cũng làm người chết tổn phước. Người chết chưa lên trời mà nói là đã lên trời cũng khiến người chết tổn phước.

"Cũng vậy, người chết chưa vãng sinh cõi Phật mà phán là đã vãng sinh cũng làm người chết khốn đốn. Trong cõi âm bị quở trách, bị hạn chế, bị khinh rẻ, chỉ bởi vì thân quyến tung hê ca ngợi vong linh như thánh, khoe khoang được vãng sinh.

Ai mà phán vong linh này đã vãng sinh tức là hại vong linh đó. Ta phải ngăn cấm việc mà các vị hộ niệm cứ bừa bãi phán người này vãng sinh người kia vãng sinh. Ta phải giữ phước cho người chết thì họ mới dễ siêu thoát".

Ánh Nguyệt