(HNM) - Là một tổ chức chính trị - xã hội ra đời từ năm 1930, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập và rèn luyện, 77 năm qua  (20/10/1930 - 20/10/2007), Hội LHPN Việt Nam luôn đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp phụ nữ, phối hợp với các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho giới nữ phát huy tiềm năng, sức sáng tạo.