Hanoinet - Nhiều dự án FDI với quy mô lớn đổ vào Việt Nam đòi hỏi phải có những chính sách thích hợp để giải ngân có hiệu quả.