(NDHMoney) Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ hạ tầng mạng (mã NIS - HNX) vừa lên kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Cụ thể, năm 2012, NIS đặt mục tiêu tổng doanh thu là 53,75 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 3,451 tỷ đồng, tăng 132% so với năm trước. Mức cổ tức đặt mục tiêu 8-10%.

Giai đoạn tới 2012 - 2014, công ty đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bình quân hàng năm không thấp hơn 20%, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 30%. Theo đó, công ty sẽ cơ cấu lại hoạt động cho thuê hạ tần BTS, giảm tỷ lệ hoạt động cho thuê hạ tầng BTS trong kết quả kinh doanh công ty.

Dự kiến vào đầu tháng 5 tới, công ty sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.