(VTV Online) - Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, tỉnh Ninh Bình đã có 5 xã được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia xây dựng NTM.

Các địa phương được công nhận xã chuẩn nông thôn mới là: xã Khánh Thành, Khánh Thiện, Khánh Phú của huyện Yên Khánh; xã Lạng Phong, huyện Nho Quan và xã Yên Bình, thị xã Tam Điệp. Từ nay đến hết năm 2014, Ninh Bình phấn đấu có thêm 11 xã về đích xây dựng nông thôn mới.

Để có được kết quả trên trong 3 năm qua, UBND tỉnh Ninh Bình đã kịp thời xây dựng các Đề án và ban hành các cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM. Trong đó, công tác quy hoạch và đề án xây dựng NTM đã được tập trung thực hiện trước, làm cơ sở để xây dựng các phong trào về xây dựng NTM.

Quá trình xây dựng NTM được các địa phương xác định tập trung đầu tư nguồn lực để thực hiện những tiêu chí dễ trước, các tiêu chí khó thì hoàn thành sau. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền tích cực vào cuộc, chỉ đạo triển khai một cách quyết liệt; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm làm tốt.

Những nơi có vướng mắc, cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, gần dân để nắm tình hình diễn biến cơ sở để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Trong phong trào thi đua, Ninh Bình biết khơi dậy sức mạnh của lòng dân, khai thác tối đa mọi nguồn lực; đồng thời biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến, rút kinh nghiệm cách làm hay để tuyên truyền nhân rộng.

Thu Trang