(AutoNet)- Có thể đội ngũ thiết kế của Honda đã học theo BMW dưới thời Chris Bangle để quyết tâm theo đuổi một phong cách khác biệt, tuy nhiên họ đã sai lầm.