Việc thử tải cầu dây văng được thực hiện hết sức cẩn trọng. Chủ đầu tư đã mời một đơn vị độc lập đứng ra thực hiện công việc này. Chi tiết...