Một chốn bốn nơi, một nhà ba niêu, bốn niêu cơm… bộ đội thời bình nhưng nhiều sĩ quan quân đội vẫn phải sống xa nhà, xa quê. Xin kể chuyện về những cán bộ ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn.