Dưới đây là những sản phẩm công nghệ di động sắp tới của tháng 4 năm 2012.