Có những cách bảo vệ môi trường và hạn chế rác thải nhưng theo kiểu này thì chỉ có ăn đòn.

Tiết học thứ hai

Theo 24h