Kết quả thực hiện giải ngân nguồn vốn TPCP của ngành GTVT trong 10 tháng vừa qua thậm chí còn bi quan hơn nhiều so với dự báo.