Tất cả những nhân viên bán hàng giỏi nhất của gần 400 doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp nhau mỗi lần một năm để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm bán hàng