Chúng tôi không dùng từ "nổi bật" hoặc "xuất sắc" mà dùng chữ dễ thương theo kiểu Nam bộ. Người được gọi là dễ thương thì nhất hơn cả nhất.