Muốn đạt được thành công trên vị trí lãnh đạo, mỗi người phải tự trang bị cho mình rất nhiều kỹ năng và luôn cần bổ sung, hoàn thiện qua thực tế công việc.