(VEN) - Bộ Tài chính đang chuẩn bị các bước cần thiết triển khai đồng bộ, kịp thời Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực từ ngày 1/7/2011.

Những điểm mới được sửa đổi, bổ sung tập trung vào một số vấn đề như chào bán chứng khoán riêng lẻ, chào bán chứng khoán ra công chúng, thị trường giao dịch chứng khoán, điều kiện thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ, công bố thông tin... Luật Chứng khoán có hiệu lực từ năm 2007 đã đóng vai trò là hành lang pháp lý đảm bảo cho thị trường chứng khoán hoạt động công khai, minh bạch, an toàn và hiệu quả, giúp thị trường chứng khoán phát huy vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong quá trình hình thành và phát triển, đến nay đã có nhiều yếu tố mới phát sinh, pháp luật hiện hành không thể bao quát hết và bộc lộ những vướng mắc, bất cập phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Theo đó, Luật Chứng khoán sửa đổi đã bổ sung điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng. Lý do bổ sung điều kiện này là bởi hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ được bán chủ yếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp không tổ chức công bố thông tin công khai, vì vậy phải ràng buộc một số điều kiện nhất định nhằm hạn chế việc chuyển nhượng cổ phần, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ để ngăn chặn hành vi lợi dụng phát hành số lượng hạn chế rồi chào bán tiếp ra công chúng. Trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển thành cổ phiếu, cho nên Luật Chứng khoán sửa đổi cũng quy định các đợt chào bán cổ phần, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ phải cách nhau ít nhất sáu tháng, tránh việc lợi dụng chào bán riêng lẻ dẫn đến pha loãng sở hữu của các cổ đông khác, đồng thời đảm bảo nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc huy động và sử dụng vốn. Việc chào bán chứng khoán ra công chúng luật hiện hành cũng chưa có quy định ràng buộc các công ty đại chúng phải đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức khiến các giao dịch chứng khoán đã được thực hiện cả ở ngoài thị trường tự do, thiếu tính thanh khoản, ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông, thiếu tính minh bạch, chứa đựng rủi ro…, tác động bất lợi tới thị trường chính thức. Để tạo bình đẳng trong các giao dịch, tăng cường vai trò quản lý của cơ quan nhà nước, Luật Chứng khoán sửa đổi đã quy định, khi chào bán chứng khoán ra công chúng, các doanh nghiệp phải cam kết đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Về cơ sở pháp lý quản lý và tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán và liên kết thị trường chứng khoán với các quốc gia khác, Luật Chứng khoán hiện hành mới cho phép sở giao dịch chứng khoán tổ chức thị trường giao dịch của các công ty đủ điều kiện niêm yết, trong khi đó có nhiều loại chứng khoán khác đã giao dịch tự do ảnh hưởng tới tính bền vững của thị trường cũng như quyền, lợi ích của nhà đầu tư, thiếu căn cứ pháp lý xử lý các vi phạm. Vì vậy, Luật Chứng khoán sửa đổi đã giao Chính phủ quy định việc giao dịch các loại chứng khoán khác ngoài các giao dịch chứng khoán đủ điều kiện niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán; đồng thời cho phép sở giao dịch chứng khoán liên kết với các sở giao dịch chứng khoán các nước theo quyết định của Thủ tướng nhằm tạo căn cứ pháp lý để triển khai các cam kết hội nhập trong lĩnh vực chứng khoán. Liên quan đến điều kiện thành lập, hoạt động của công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ, Luật Chứng khoán sửa đổi đã bổ sung quy định về nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ; cấm thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoặc chấp thuận; cho phép công ty chứng khoán được nhận ủy thác của khách hàng, cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo vai trò của Nhà nước trong việc phát triển thị trường theo lộ trình, có trật tự; quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính đảm bảo đáp ứng yêu cầu về giám sát chi tiêu, giám sát rủi ro về thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro nghiệp vụ… trong hoạt động kinh doanh của các công ty; việc hạn chế tỷ lệ đầu tư 10% giá trị tài sản của quỹ đầu tư vào bất động sản sẽ không áp dụng đối với quỹ đầu tư bất động sản. Về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thực tiễn cho thấy, trung tâm lưu ký chứng khoán khi thực hiện các hoạt động liên quan tới đăng ký, lưu ký chứng khoán, cũng như việc tham gia thị trường chứng khoán của những người có liên quan có ảnh hưởng lớn tới thị trường cần được công khai. Tuy nhiên, Luật Chứng khoán hiện hành lại chưa đề cập đến vấn đề này. Để khuyến khích các doanh nghiệp đưa chứng khoán vào niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường có tổ chức, thu hẹp thị trường tự do, đảm bảo công bố thông tin đầy đủ, Luật Chứng khoán sửa đổi đã yêu cầu công bố thông tin theo quy mô của công ty đại chúng (mức vốn điều lệ, số lượng cổ đông của công ty) không phân biệt giữa công ty đại chúng và tổ chức niêm yết, đảm bảo tất cả các công ty quy mô vốn lớn đều phải công bố thông tin đầy đủ và ở mức cao hơn so với công ty quy mô vốn nhỏ. Ngoài những nội dung nêu trên, vấn đề quản trị của công ty đại chúng, vấn đề chào mua công khai cũng như một số vấn đề về thuật ngữ như “môi giới chứng khoán”, “bảo lãnh phát hành chứng khoán”, “tư vấn đầu tư chứng khoán”, “quản lý danh mục đầu tư chứng khoán”, “quỹ đầu tư bất động sản”... cũng được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn với thực tiễn. Những nội dung mới sửa đổi, bổ sung nêu trên sẽ được các văn bản dưới luật như nghị định, thông tư của Chính phủ và Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết sau khi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực./. Việt Anh