Chính xác thì đó là những câu hỏi mà hầu hết cánh đàn ông không dám trả lời. Nếu bạn "dám", thì xin mời... phát biểu: