Nói đến cố giáo sư ngôn ngữ học Cao Xuân Hạo, ngoài khoa học nhiều người còn nhớ ông như một dịch giả có hạng văn học Nga - Xôviết với những bản dịch đầy giá trị, đã đoạt giải dịch thuật Hội Nhà văn VN năm 1985.