Chính phủ đã có nhiều nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, từng bước đã nâng dần thu nhập tiền lương. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đã bộc lộ những bất cập làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.