Với mong muốn tạo ra những không gian xanh, sạch, đẹp trong các khu dân cư, một nhóm sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền đã cải tạo những điểm đổ rác trái quy định thành các vườn cây xanh. Việc làm trên rất có ý nghĩa đối với công tác bảo vệ môi trường.