Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 12/2011 về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP).

Theo đó, Tổng đội TNXP được Nhà nước cấp kinh phí để thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội tương ứng với nhiệm vụ được giao; được giao quyền sử dụng đất, giao rừng và được miễn, giảm thuế sử dụng đất trong thời gian thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; được quyền vay vốn tín dụng ưu đãi để sản xuất và được ủy thác vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội cho đội viên TNXP thuộc Tổng đội để sản xuất, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Đội viên TNXP được hưởng tiền công và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật; được tạo điều kiện nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp... Đội viên TNXP cũng được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình khi đang làm việc ở vùng khó khăn. TX