TT(Trà Vinh) - Trung tâm Y tế dự phòng Trà Vinh cho biết kết quả kiểm tra nguồn nước trên các kênh rạch chính tại Trà Vinh cho thấy lượng clor dư tại khu vực đầu nguồn là 0,3mg/l, giảm dần đến khu vực cuối nguồn còn 0,2mg/l.