Thị xã An Nhơn, Bình Định mới thành lập chỉ hơn 04 năm, nhưng được đánh giá là một đô thị năng động trong khu vực, các giao lưu về văn hóa, kinh tế, dân sự trên địa bàn thị xã ngày một sôi động, tạo động lực quan trọng cho việc phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của thị xã trong những năm gần đây.

Nhieu giai phap trong cong tac thi hanh an dan su - Anh 1

Ảnh minh họa nguồn Internet

Bên cạnh việc phát triển KT-XH, những mặt trái của cơ chế thị trường cũng đã phát sinh, nhiều tranh chấp dân sự, kinh tế, lao động, hôn nhân và gia đình có chiều hướng gia tăng, số vụ việc thi hành án dân sự (THADS) năm 2016 phát sinh ngày càng nhiều, phức tạp, giá trị tài sản phải THA lớn. Trước tình hình đó, trong năm 2016 Lãnh đạo Chi cục đã có nhiều biện pháp, giải pháp để triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ THADS trên địa bàn.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, bước vào đầu năm, Chi cục THADS thị xã An Nhơn đã kịp thời triển khai, quán triệt và thực hiện các nhiệm vụ THA theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định giao chỉ tiêu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS tỉnh và của Thị ủy, UBND thị xã. Căn cứ nhiệm vụ của ngành, địa phương, Chi cục THADS thị xã An Nhơn đã ban hành kế hoạch công tác, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THA cho các chấp hành viên, công chức trong đơn vị để triển khai, thực hiện.

Trên cơ sở số vụ việc năm trước chuyển sang và số việc phát sinh mới, Chi cục THADS thi xã đã ban hành các kế hoạch công tác, giao nhiệm vụ cho chấp hành viên, công chức trong đơn vị; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường để tổ chức THA, nhất là các địa bàn có số lượng án lớn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS.

Để tổ chức THA hiệu quả, đúng qui định của pháp luật, Lãnh đạo đơn vị luôn đề ra nhiều giải pháp, trong đó rất coi trọng công tác nghiệp vụ và tổ chức THADS, nhất là việc áp dụng các qui định của pháp luật trong THA, chú trọng thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả THA.

Để thực hiện tốt việc này, Lãnh đạo Chi cục đã kịp thời và thường xuyên triển khai, quán triệt các qui định của Luật THADS, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành đến công chức và người lao động, nhằm thực hiện thống nhất, đúng qui định, bảo đảm tính chặt chẽ trong các trình tự, thủ tục THA, tránh các sai phạm xảy ra trong quá trình tổ chức THADS.

Để nâng cao chất lượng lập hồ sơ THA, đơn vị đã rà soát, chỉ đạo sử dụng thống nhất các loại biểu mẫu, quyết định về THADS theo qui định mới của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tránh sai sót trong việc ban hành văn bản THA; thường xuyên trao đổi, chỉ đạo thực hiện thống nhất các vấn đề về chuyên môn trong hoạt động nghiệp vụ THA; nắm chắc danh sách án của từng địa bàn để phối hợp với UBND xã, phường, các cơ quan liên quan ban hành kế hoạch tổ chức THADS cao điểm, nhất là trong giai đoạn nước rút, thành lập tổ công tác để tổ chức THA tại các địa bàn có số lượng án lớn.

Lãnh đạo thường xuyên tổ chức họp rà soát, yêu cầu chấp hành viên báo cáo các vụ việc đang tổ chức thi hành để chỉ đạo và theo dõi kết quả giải quyết, nhất là những vụ việc khó khăn, vướng mắc, nắm chắc các vụ việc đã cho ý kiến, định kỳ hàng tháng, tuần yêu cầu chấp hành viên, cán bộ, công chức báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết để có biện pháp chỉ đạo tiếp theo.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, năm 2016 Chi cục đã tổ chức THA đạt 04/04 chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS. Tổng số thụ lý trong năm là 1.125 việc, đã giải quyết xong 727/869 việc có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 84/73%. (vượt 11% so với chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao). Về tiền, đã giải quyết xong 9.541.850.000đ/20.325.784.000 đồng có điều kiện giải quyết (đạt tỷ lệ 47%/35%. (vượt 12% so với chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao); tỷ lệ tiền chuyển sang kỳ sau âm 5% (vượt chỉ tiêu tỉnh giao 01%).

Thường xuyên kiện toàn, thực hiện tốt các chính sách trong công tác tổ chức cán bộ, kịp thời rà soát, bổ sung qui hoạch cán bộ hàng năm và cả giai đoạn 2016 -2021; thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán THA, công tác báo cáo, báo cáo thống kê. Chú trọng và thực hiện đảm bảo đúng qui định về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết xong 04/04 đơn, đạt tỷ lệ 100%; phối hợp thực hiện tốt công tác Thừa phát lại trên địa bàn.

Từ những kết quả đạt được, Lãnh đạo Chi cục sẽ tổ chức đánh giá, rút ra từ những bài học kinh nghiệm, nghiên cứu, vận dụng các giải pháp đã mang lại hiệu quả, đề ra các giải pháp mới, trong đó tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ, các chế độ chính sách, tạo động lực để công chức và người lao động an tâm thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường công tác theo dõi, chỉ đạo giải quyết án, trong đó chú trọng công tác xác minh, phân loại án, thường xuyên rà soát, kiểm tra hồ sơ THA; chỉ đạo chấp hành viên tổ chức các đợt THA tại các xã, phường của thị xã, nhằm giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, những vụ việc đương sự chây ỳ không chấp hành án; khắc phục cơ bản những điểm yếu trong hoạt động THADS, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS trong năm 2017.

Công Hoàng