Theo báo cáo của Tổng cục Thuế: Lũy kế tính đến thời điểm 30/9/2016, tổng số tiền thuế nợ 63 cục thuế đã đôn đốc, thu hồi ước đạt được 31.785 tỷ đồng tiền thuế nợ của năm 2015 chuyển sang, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 60% chỉ tiêu thu nợ năm 2016 (nếu loại trừ tiền chậm nộp thì thu đạt 87%).

Cơ quan thuế đã triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế. Theo đó hàng tháng thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ để các cục thuế tổ chức rà soát, đôn đốc và thực hiện cưỡng chế nợ thuế như: Phong tỏa tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng... Công khai thông tin nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Tuy nhiên, tính đến thời điểm 30/9/2016, tổng số tiền thuế nợ ước là 74.140 tỷ đồng, tăng 245 tỷ đồng (+0,3%) so với thời điểm 31/12/2015, giảm so với 31/8/2016 là 440 tỷ (-0,6%). Trong đó: Tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) ước là 32.239 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43,5% tổng số tiền thuế nợ, giảm so với thời điểm 31/12/2015 là 3.937 tỷ đồng (-10,9%), giảm so với 31/8/2016 là 1.136 tỷ (-3,4%).

Các khoản phạt và tiền chậm nộp ước là 26.931 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 36,3% tổng số tiền thuế nợ, tăng so với thời điểm 31/12/2015 là 4.022 tỷ đồng (+17,6%), tăng so với 31/8/2016 là 410 tỷ (+1,5%).

Tiền thuế nợ không có khả năng thu ước là 14.970 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20,2% tổng số tiền thuế nợ, tăng so với thời điểm 31/12/2015 là 160 tỷ đồng (+1,1%), tăng so với 31/8/2016 là 285 tỷ (+1,9%).

Trước tình hình trên, ngành Thuế đã đề ra các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trong thời gian tới.

Tổ chức rà soát tổng thể dữ liệu nợ thuế kịp thời điều chỉnh xư lý dứt điểm các khoản nợ chờ điều chỉnh, nợ chờ chờ xử lý. Kiểm soát chặt chẽ việc phân loại nợ, phản ánh đúng bản chất của khoản tiền thuế nợ , phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng nợ thuế để có giải pháp đôn đốc thu nợ hiệu quả.

Theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản nợ thuế, hàng tháng thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ lớn yêu cầu các cục thuế tổ chức rà soát, đôn đốc và thực hiện cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện cưỡng chế nợ của các cục thuế địa phương.

Tăng cường thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật để thu hồi kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách như: Phong tỏa tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng... Thu hồi giấy đăng ký kinh doanh.

Tăng cường phối hợp với UBND các cấp, các bộ, ngành liên quan như: Cơ quan công an, Ngân hàng Nhà nước, tòa án, kế hoạch đầu tư... để thành lập các tổ liên ngành thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế, kêu gọi sự vào cuộc của các cấp chính quyền trong công tác thu nợ thuế góp phần giảm số thuế nợ đọng, tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Hướng dẫn và giải quyết kịp thời, đúng quy định các hồ sơ gia hạn nộp thuế, xóa nợ, nộp dần tiền thuế, không tính tiền chậm nộp để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh.

Tổ chức rà soát để sửa đổi bổ sung quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo hướng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phù hợp với sự thay đổi của chính sách, ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, điện tử hóa hệ thống quy trình nghiệp vụ quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ từ khâu ban hành thông báo nợ và quyết định cưỡng chế nợ, phân công, phân loại nợ đầy đủ, chính xác, kịp thời và xử lý phù hợp theo tính chất của từng khoản nợ, đảm bảo tăng cường hiệu lực hiệu quả việc quản lý nợ và thực hiện cưỡng chế nợ.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế đến người dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức liên quan quyết liệt triển khai các biện pháp thu hồi nợ... nhằm triển khai công tác thu hồi nợ được hiệu quả.

Thùy Dương