Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và cổ đông có liên quan đến TMP, VNG, PXS, IJC, PAC, HAX, DHC... vi phạm công bố thông tin.

* Ông Ninh Viết Định - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE) đã mua 5.900 cổ phiếu TMP từ ngày 19/1/2011 đến ngày 11/2/2011 nhưng không công bố thông tin. * Ông Nguyễn Minh Hải - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (mã VNG-HOSE) đã thực hiện báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 10/1/2011. * Ông Phạm Trung Thực, em ông Phạm Tất Thành - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS-HOSE) đã mua 12.000 cổ phiếu PXS từ ngày 15/2/2011 đến ngày 17/2/2011 nhưng không công bố thông tin. * Ông Nguyễn Hoàn Vũ - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (mã IJC-HOSE) đã mua 4.000 cổ phiếu và bán 4.000 cổ phiếu IJC từ ngày 22/2/2011 đến ngày 2/3/2011 nhưng không công bố thông tin. * Ông Lê Hữu Lý, em ông Lê Hữu Nghị - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam (mã PAC-HOSE) đã mua 880 cổ phiếu PAC từ ngày 26/4/2010 đến ngày 23/2/2011 nhưng không công bố thông tin. * Công ty TNHH Nhựa Phước Thành, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã HAX-HOSE) đã mua cổ phiếu HAX từ 24/12/2010 đến 9/2/2011 làm thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá 1% số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành nhưng không báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn. * Ông Nguyễn Văn Ly - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã DHC-HOSE) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu DHC chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 18/11/2010.