ND – Hỏi: Nhiệm vụ của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn?