(CafeF) - Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ cung cấp khoảng 80% tổng số tiền cho quỹ này. Đông Nam Á đóng phần còn lại.