Nước này phải triển khai một chương trình hạn chế trẻ em truy cập internet.