(GD&TĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư liên tịch số: 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT, quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

ảnh mang tính minh họa Thông tư quy định hoạt động y tế trong trường học bao gồm: Quản lý, chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho học sinh; Truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh; Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm; Bảo đảm an toàn phòng chống tai nạn, thương tích; Bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng. Thông tư cũng quy định rõ các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, trách nhiệm của hệ thống tổ chức công tác y tế trong nhà trường, các tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo đó, y tế nhà trường sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khỏe học sinh; Có sổ khám bệnh, hồ sơ quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh cho cả cấp học; Có trách nhiệm thông báo cho cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ của học sinh về tình hình sức khỏe học sinh và có kế hoạch cơ chế phối hợp với cơ sở y tế để chăm sóc, điều trị tốt nhất cho học sinh có vấn đề sức khỏe. Các cơ sở giáo dục cần chuẩn bị điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, thiết bị chuyên môn, dược phẩm, ... để đảm bảo vệ sinh môi trường học tập cho học sinh và phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của học sinh. Thông tư quy định rõ, nhân viên làm công tác y tế trường học phải có trình độ từ trung cấp y trở lên và thuộc biên chế chính thức của nhà trường; Tham gia đầy đủ các cuộc hội thảo, lớp tập huấn, đào tạo chuyên môn do ngành y tế, giáo dục và các ban ngành, cơ quan khác tổ chức hằng năm; Tham mưu với Hiệu trưởng lập kế hoạch công tác y tế trường học cho từng năm học và được hưởng các chế độ chính sách, phụ cấp ưu đãi theo quy định hiện hành của Nhà nước. Các cấp quản lý giáo dục đối với từng cấp học chủ trì, phối hợp với cơ sở y tế và các đơn vị liên quan tại địa phương thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra, đánh giá công tác y tế đối với các nhà trường trên địa bàn phụ trách mỗi năm một lần. Chấm điểm cho từng nội dung kiểm tra, đánh giá công tác y tế trường học dựa trên Phụ lục Bảng kiểm tra đánh giá công tác y tế trường học, tính tổng điểm và xếp loại. Các cơ sở giáo dục phải chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác y tế trường học đối với các cấp có thẩm quyền; Tổng hợp và báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý trực tiếp và cơ sở y tế ngang cấp vào cuối mỗi năm học. Các cơ sở quản lý, chuyên môn y tế phải phối hợp với các cơ sở quản lý giáo dục xây dựng kế hoạch, chuẩn bị trang thiết bị, máy móc, dụng cụ kiểm tra, đánh giá các nội dung được quy định tại Thông tư này. Đồng thời phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại công tác y tế đối với các nhà trường trên địa bàn. Kết quả kiểm tra đánh giá sẽ làm căn cứ cho các cơ quan quản lý giáo dục, y tế và nhà trường đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động y tế trong trường học để xây dựng kế hoạch chỉ đạo và triển khai hằng năm; Bảo đảm sự thống nhất, từng bước chuẩn hóa để thúc đẩy sự phát triển công tác y tế trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của học sinh trong nhà trường. Bảo Minh ,