ICTnews - Thực tế lịch sử đã cho thấy chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là đứng mũi chịu sào, chấp nhận mọi hi sinh để giành lấy độc lập, tự do cho nhân dân, cho đất nước.

Gần đây đã và đang xuất hiện một số luận điệu xuyên tạc thù địch, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, như: “Thành quả của Cách mạng Tháng Tám là thành quả cay đắng; Chính quyền nhanh chóng rơi vào tay Đảng Cộng sản”; “Dù không có Đảng Cộng sản, nhiều thuộc địa vẫn dành được độc lập mà ít tốn xương máu, sự hao tổn xương máu là do Đảng Cộng sản gây ra”… Họ còn tập trung bóp méo sự thật, đòi xét lại một số vấn đề lịch sử, đòi “lật án” các vụ Cải cách ruộng đất”, “Nhân văn giai phẩm”, “Nhóm xét lại chống Đảng”.v.v… Họ đổ lỗi cho Đảng ta về sự tụt hậu kinh tế so với các nước láng giềng với luận điệu cho rằng Đảng “tập trung nỗ lực vào vấn đề chính trị, thay vì vấn đề kinh tế vì sợ hao mòn quyền kiểm soát...” Nhưng, có thể nói, bất chấp những luận điệu xuyên tạc đầy ác ý, thâm hiểm trên, lịch sử vẫn là nhân tố hùng hồn nhất khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Thực tế lịch sử đã cho thấy chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là đứng mũi chịu sào, chấp nhận mọi hi sinh để giành lấy độc lập, tự do cho nhân dân, cho đất nước. Vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng ta là xuất phát từ thực tiễn cách mạng nước ta. Đó cũng là thành quả Cách mạng quan trọng nhất của nhân dân ta, chứ không phải của riêng Đảng. Đảng sinh ra trong lòng cuộc đấu tranh giữ nước, giải phóng dân tộc. Đảng lãnh đạo nhân dân và dân tộc, được nhân dân và dân tộc đùm bọc, nuôi dưỡng, chở che. Đảng – giai cấp công nhân – nhân dân lao động và cả dân tộc đã thực sự kết thành một khối vững chắc. Khối đại đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng là bền vững, không gì phá vỡ nổi. Là người Việt Nam ai cũng nhớ năm 1945 khi Đảng mới tròn 15 tuổi, có 5.000 đảng viên đã lãnh đạo nhân dân làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên Nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Sau đó, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam còn được khẳng định ở thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp với kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động địa cầu; ở thắng lợi của cuộc kháng chiến hơn 20 năm chống Mỹ, giải phòng hoàn toàn miền Nam, đưa cả nước đi lên CNXH. Không một thế lực nào có thể phủ nhận, trong hoàn cảnh hết sức phức tạp, gần 25 năm qua, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiến hành công cuộc đổi mới giành được những thắng lợi quan trọng, nhất là đưa đất nước vượt qua những khủng hoảng kinh tế – xã hội, vượt qua mọi khó khăn, bao vây cấm vận, cơn động đất chính trị dữ dội trên thế giới (năm 1989 – 1991), cơn bão táp khủng hoảng tài chính, kinh tế ở khu vực (1997 – 1998) và cuộc khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế thế giới đang diễn ra phức tạp gần đây (2008 – 2009)… Đảng đã lãnh đạo đưa nước ta ra khỏi nhóm nước kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa theo hướng hiện đại và phấn đấu hoàn thành vào năm 2020.