QĐND - Tổng cục Chính trị vừa xây dựng kế hoạch nhân điển hình tiên tiến trong toàn quân 5 năm (2011-2015). Kế hoạch được ban hành đúng vào những ngày toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Ngày hội lớn của dân tộc: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nên lại càng có ý nghĩa sâu sắc.

Mục đích của phong trào nhân điển hình tiên tiến trong toàn quân lần này là nhằm lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng nhân tố mới là tập thể, cá nhân tiêu biểu toàn diện và trên từng mặt công tác nhằm tôn vinh, nhân rộng ra nhiều điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt trong phong trào thi đua Quyết thắng toàn quân. Để phong trào phát triển sâu rộng, trở thành động lực phấn đấu khắp mọi mặt trong các đơn vị toàn quân, mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng phải nhận thức sâu sắc, thấu suốt quan điểm của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Đồng thời phải thấy rõ được vị trí, vai trò, động lực và ý nghĩa to lớn, hiệu quả thiết thực của các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân ta trong gần 67 năm qua nhằm khơi dậy ý chí tiến công, sức sáng tạo, tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường khắc phục mọi khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, tổ chức chặt chẽ, xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện nghiêm túc và phải chú trọng gắn phong trào phát hiện điển hình với xây dựng điển hình. Tiêu chí lựa chọn là những tập thể cá nhân tiêu biểu trên tất cả các mặt công tác, thật sự là những nhân tố mới, những tài năng trong giảng đường, trên bãi tập; những tấm gương luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, không quản ngại hy sinh ngày đêm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, tận tụy giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ… Để phong trào nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt có sức lan tỏa mạnh mẽ cần lồng ghép, kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng và thực hiện Chương trình hành động đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX vào cuộc sống; thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và Chỉ thị số 10 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về triển khai thực hiện Nghị quyết 11 trong quân đội. Thực tế cho thấy, càng trong những hoàn cảnh khó khăn càng phải chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và tổ chức học tập các điển hình tiên tiến và gương người tốt, việc tốt, coi đó là động lực vượt qua thử thách để tiến lên. Báo chí quân đội và các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước cần đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến và gương người tốt, việc tốt. Một trong những hoạt động có ý nghĩa là Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Vụ Báo chí-Xuất bản, thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát động trong cả nước, nhằm tôn vinh những con người làm việc tốt một cách tự nguyện, tự giác; làm việc tốt như một nhu cầu tự thân, thể hiện nét đẹp của đạo đức và văn hóa Việt Nam, truyền thống nhân hậu của con người Việt Nam. Chúng ta tin tưởng rằng, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt của Đảng, lại có truyền thống thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Quyết thắng toàn quân trong những năm tới sẽ tiếp tục làm nở rộ hàng ngàn bông hoa tươi thắm trong rừng hoa thi đua yêu nước, thắp sáng lên chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời kỳ mới, bồi đắp phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./. QĐND