Nhằm góp phần thay đổi tích cực cách nhìn nhận của cộng đồng về người khuyết tậtnói chung và TKT nói riêng, dự án "Tạo tác động thuận lợi thông qua các phương tiện truyền thông" đã vừa được Handicap International (H.I) - một tổ chức nhân đạo của Pháp - và Văn phòng Điều phối các hoạt động hỗ trợ NKT Việt Nam (NCCD) thuộc Bộ LĐTBXH tiến hành, với tài trợ của Liên minh Châu Âu (EU).