Ngày 23/7/2009, SGDCK Hà Nội nhận được công văn số 1335/TB-TTLK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc đăng ký cổ phiếu của CTCP Kim khí Miền Trung với nội dung như sau:

- Tên tổ chức đăng ký: CTCP Kim khí Miền Trung - Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Kim khí Miền Trung - Mã chứng khoán: KMT - Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Số lượng chứng khoán đăng ký: 8.870.885 cổ phiếu - Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 88.708.850.000 đồng - Hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổ Bắt đầu từ ngày 24/7/2009, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhận lưu ký số chứng khoán trên. Cổ phiếu của CTCP Kim khí Miền Trung sẽ đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM tại SGDCK Hà Nội.