Nhà nước chỉ nên quản lý các chỉ tiêu cơ bản, còn nội thất bên trong dành quyền cho chủ nhà.