Theo tính toán của Vụ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Giao thông vận tải), trong lĩnh vực giao thông, từ nay đến năm 2020, bình quân mỗi năm cần tới 165.938 tỉ đồng để đầu tư.