(VietNamNet) - Với tốc độ phát triển kinh tế trung bình 7,5%, Việt Nam đang đối mặt với những thách thức khi mở rộng cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng nhanh của các trung tâm đô thị và doanh nghiệp.