Đó là hai căn nhà trông như một. Một ngôi nhà mà vẫn là hai. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà giống như một khối thống nhất nhưng bên trong là hai ngôi nhà phố độc lập dành cho hai gia đình