GD&TĐ - Hỏi: Chúng tôi là những cán bộ, giáo viên đều có trên 33 năm công tác trong ngành Giáo dục và nghỉ hưu vào cuối năm 2009.

Nha giao nghi huu tu ngay 1/1/1994 den 31/5/2011 duoc huong tro cap tham nien - Anh 1

Xin hỏi, chúng tôi có được hưởng chế độ trợ cấp thâm niên cho nhà giáo nghỉ hưu không? Nếu được thì trợ cấp là bao nhiêu, cách tính như thế nào? – Lý Thị Mơ (TP Hải Phòng).

* Trả lời:

Tại Điều 3 Quyết định số: 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu”, có nêu: Nhà giáo quy định tại Điều 2 Quyết định này được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập từ đủ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

- Nghỉ hưu (kể cả trường hợp chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu) trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1994 đến ngày 31/5/2011;

- Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1/1/2012. Trường hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, nếu các bạn nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy thì sẽ được hưởng trợ cấp về phụ cấp thâm niên theo Quyết định số: 52/2013/QĐ-TTg.

Mức trợ cấp được áp dụng theo Điều 4 Quyết định trên. Cụ thể:

Mức trợ cấp một lần bằng tiền, được xác định theo công thức sau đây: Số tiền trợ cấp = (lương hưu hằng tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp

Trong đó:

- Lương hưu hằng tháng là mức lương hưu đang hưởng tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành;

- Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục công lập đã được tính hưởng chế độ hưu trí.

Nếu có tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12. tháng được tính tròn là 1 năm.