Hanoinet - Các loại thuốc kích thích: Nhiều nghiên cứu khoa học chuyên sâu cho thấy các loại thuốc kích thích là thủ phạm đứng đầu danh sách gây phá hủy bộ não của con người như cần xa, thuốc phiện, ma túy...