Người lao động trên công trường xây dựng có quyền từ chối thực hiện các công việc được giao khi thấy không đảm bảo an toàn. Đây là một trong những nội dung tại Thông tư 04/2017/TT-BXD vừa được Bộ Xây dựng ban hành.