Nhằm giảm gánh nặng cũng như hỗ trợ cho NLĐ khi bị TNLĐ, Bộ LĐTB & XH đang hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BNN). Theo Dự thảo, khi xảy ra tai nạn, kể cả do lỗi của NLĐ, ngoài việc được hưởng bồi thường, trợ cấp từ người sử dụng lao động, người lao động còn được hưởng bồi thường từ cơ quan bảo hiểm, từ người gây ra tai nạn cho mình...

Đảm bảo tối đa quyền lợi cho NLĐ Theo quy định Dự thảo, để được hưởng bồi thường, NLĐ phải đáp ứng điều kiện sau: Bị TNLĐ làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên và bị chết trong các trường hợp: TNLĐ mà không xác định được nguyên nhân xảy ra TNLĐ; TNLĐ do lỗi hỗn hợp của người khác và người lao động bị nạn gây ra theo kết luận của biên bản điều tra TNLĐ.... Ngoài ra, người lao động bị BNN làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên và bị chết theo kết luận của cơ quan pháp y hoặc của Hội đồng Giám định Y khoa có thẩm quyền thì được bồi thường trong các trường hợp sau: bị chết do BNN khi đang làm việc hoặc trước khi chuyển làm công việc khác, trước khi thôi việc, trước khi mất việc, trước khi nghỉ hưu.... Về nguyên tắc bồi thường được thực hiện từng lần. TNLĐ xảy ra lần nào thực hiện bồi thường lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó. Mức bồi thường TNLĐ và BNN ít nhất bằng 30 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc bị chết do TNLĐ, BNN; Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%, sau đó nếu bị suy giảm khả năng lao động từ trên 10% đến dưới 81% thì cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có). Để được hưởng trợ cấp, NLĐ bị TNLĐ làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết trong các trường hợp sau: TNLĐ mà nguyên nhân xảy ra tai nạn chỉ do lỗi của người lao động bị nạn theo kết luận của biên bản điều tra TNLĐ (bao gồm cả trường hợp người lao động bị tai nạn khi tham gia trên tuyến đường giao thông để thực hiện công việc, nhiệm vụ khác theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động).... Mức trợ cấp TNLĐ được thực hiện từng lần và ít nhất bằng 12 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc chết do tai nạn lao động; Ít nhất bằng 0,6 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%.... Đặc biệt, trong trường hợp NLĐ bị TNLĐ do người khác gây ra ở ngoài phạm vi cơ quan quản lý, doanh nghiệp hoặc trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, thì ngoài việc người gây tai nạn phải bồi thường cho người bị TNLĐ tương ứng với mức độ lỗi của mình theo quy định tại Bộ luật Dân sự, người sử dụng lao động vẫn phải bồi thường, trợ cấp cho người lao động theo quy định tại Thông tư này. Sau 5 ngày, NLĐ được nhận tiền trợ cấp, bồi thường Cũng theo quy định của Dự thảo Thông tư thì quyết định bồi thường, trợ cấp của người sử dụng lao động đối với người bị TNLĐ, BNN phải được hoàn tất trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có biên bản giám định của Hội đồng Giám định Y khoa hoặc của cơ quan pháp y. Bên cạnh đó, tiền bồi thường, trợ cấp phải được thanh toán một lần cho người bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động ra quyết định. Đối với chi phí y tế, dự thảo quy định, người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chi phí y tế từ sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong cho người lao động bị TNLĐ trong những trường hợp sau: Người lao động bị tai nạn lao động (không cần xét đến nguyên nhân); NLĐ bị TNLĐ khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết mà luật Lao động và nội quy của cơ sở cho phép (nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, tắm rửa, đi vệ sinh....) tại địa điểm và thời gian hợp lý. Đối với những trường hợp khác, người sử dụng lao động không bắt buộc phải chịu chi phí y tế. Các đối tượng được bồi thường, trợ cấp, chi phí y tế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Thông tư này vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (nếu có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội... Quy định trên được áp dụng cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức theo Luật Cán bộ, công chức; Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, người học nghề, tập nghề để làm việc cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân.... L.H