TTO - * Tôi là sinh viên Trường ĐHSP kỹ thuật TP.HCM, hộ khẩu thường trú xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, là người dân tộc Mường. Nay tôi làm đơn xin xét miễn giảm học phí nhưng nhà trường không đồng ý với lý do tôi không thuộc vùng khó khăn do Nhà nước ban hành.

- Theo điều 33 nghị định số 75/2006/N Đ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục, đối tượng được trợ cấp, miễn, giảm học phí và ưu tiên trong tuyển sinh cụ thể như sau: người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại vùng cao, miền núi (trừ thành phố, thị xã, thị trấn) và vùng sâu hải đảo. Theo các quy định pháp luật hiện hành, hiện nay xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai không thuộc diện là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; cũng không là xã vùng cao, miền núi; do vậy bạn không thuộc đối tượng được xét miễn, giảm học phí. Về chính sách trợ cấp xã hội đối với người dân tộc ít người: theo điều 2 quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23-12-1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập, đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội là học sinh, sinh viên đang học tại các trường đào tạo công lập, hệ chính quy, dài hạn - tập trung thuộc các diện sau đây: 1. Người dân tộc ít người ở vùng cao... Khoản I.1, phần II thông tư liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập quy định đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội là học sinh, sinh viên đang học tại các trường đào tạo công lập hệ chính quy tập trung - dài hạn trong nước thuộc các diện sau đây: "Học sinh, sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao". Căn cứ để xác định người dân tộc ít người là giấy khai sinh bản gốc hoặc giấy kết hôn của bố mẹ (nếu giấy khai sinh bản gốc bị thất lạc), trong đó ghi bố hoặc mẹ là người dân tộc ít người. Người dân tộc ít người ở vùng cao là người dân tộc ít người liên tục sống ở vùng cao hoặc có hộ khẩu thường trú ở vùng cao ít nhất từ 3 năm trở lên (tính đến thời điểm vào học tại trường đào tạo). Căn cứ vào quy định của pháp luật, do xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai không thuộc là xã vùng cao, miền núi, do đó tuy bạn là người dân tộc ít người, bạn vẫn không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội dành cho sinh viên các trường đào tạo công lập.