Quan điểm của TS. Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng về việc các ngân hàng ngừng giải chấp chứng khoán...