(CafeF) - Lượng mua trái phiếu chính phủ Mỹ của Trung Quốc tăng 46% lên mức 696,2 tỷ USD trong năm 2008. Trung Quốc hiện nay là nước nắm giữ lớn nhất lượng nợ của chính phủ Mỹ.