Nhà ở được "nước" hướng vào là tốt, còn quay lưng lại là xấu.