(Chinhphu.vn) - Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân theo đúng tiến độ, kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010.

Ảnh minh họa

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo quy định về tiếp công dân; triển khai nghiên cứu xây dựng Luật Tiếp công dân theo chương trình xây dựng luật của Quốc hội để hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về tiếp công dân nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Nghiên cứu, xây dựng chức danh, tiêu chuẩn ngạch, bậc cán bộ tiếp dân

Phó Thủ tướng lưu ý phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân có năng lực, phẩm chất, kỹ năng tiếp dân, phải coi công tác tiếp dân là một nghề để có chế độ đãi ngộ phù hợp.

Song song với đó, lãnh đạo các Bộ, ngành và UBND các cấp cần bố trí thời gian hợp lý để tiếp dân, chỉ đạo, chấn chỉnh công tác tiếp dân nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức trong công tác tiếp dân; tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác tiếp dân; qua công tác tiếp dân mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân phải được các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết thấu đáo, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, hiểu dân và vì dân.

Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu xây dựng chức danh, tiêu chuẩn ngạch, bậc cán bộ tiếp dân để làm cơ sở quy định chế độ, chính sách phù hợp.

Cùng với đó, các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ở Trung ương cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau và với chính quyền địa phương để thực hiện tốt việc tiếp công dân, nhất là đối với trường hợp khiếu kiện đông người, bảo đảm an ninh, trật tự ở thủ đô, đặc biệt là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Bố trí nơi tiếp công dân khang trang, thuận tiện

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương cần tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Trụ sở tiếp công dân các cấp, nhất là cấp huyện, bố trí nơi tiếp công dân khang trang, thuận tiện, bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ cần làm việc với các Bộ chức năng đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương án bố trí vốn xây dựng mới Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại TP Hồ Chí Minh.

Quốc Hà