(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, các dự án đầu tư cho khối trồng rừng được thực hiện theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/1009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009.

Ông Lê Đình Vui (TP. Đồng Hới, Quảng Bình), email: epco15@yahoo.com.vn, đang thực hiện các dự án trồng rừng, trồng cao su, cà phê. Ông Vui thắc mắc, trong quá trình quản lý dự án, nếu áp dụng theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì không có quy định cho các danh mục kể trên. Theo ông Vui được biết, Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000, vẫn có hiệu lực và áp dụng được cho khối trồng rừng. Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Vui đề nghị được cơ quan chức năng giải đáp, Nghị định nào được áp dụng cho khối trồng rừng và văn bản nào hướng dẫn? Theo hướng dẫn của Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các dự án đầu tư khối trồng rừng theo quy định thuộc nhóm dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản công trình, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Hai Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và 83/2009/NĐ-CP đã thay thế các nghị định khác về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, trong đó gồm cả Nghị định số 52/1999/NĐ-CP và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP mà ông Vui nêu trên. Như vậy, các dự án đầu tư cho khối trồng rừng được thực hiện theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/1009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ. Ban Bạn đọc