Nghị định số 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật DN sẽ có hiệu lực từ 15/11/2010. So với nghị định cũ, nghị định này bổ sung một số quy định về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ, về vốn điều lệ của Cty và số cổ phần được quyền phát hành của Cty cổ phần, về một số vấn đề liên quan đến đại hội đồng cổ đông...

Theo đó, quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn. Bộ Tài chính hướng dẫn việc định giá góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ. Cũng theo nghị định này, thời hạn mà thành viên hoặc chủ sở hữu Cty TNHH phải góp đủ số vốn đã cam kết vào vốn điều lệ không quá 36 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, thay đổi thành viên. Vốn điều lệ của Cty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá số cổ phần đã phát hành; số cổ phần đã phát hành là số cổ phần mà các cổ đông đã thanh toán đủ cho Cty. Tại thời điểm đăng ký kinh doanh thành lập DN, vốn điều lệ của Cty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá các cổ phần do các cổ đông sáng lập và các cổ đông phổ thông khác đã đăng ký mua và được ghi trong điều lệ Cty; số cổ phần này phải được thanh toán đủ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN. Một số vấn đề về đại hội đồng cổ đông Cty cổ phần cũng được Nghị định quy định rõ thêm, chẳng hạn như việc trường hợp cổ đông dự họp là người có liên quan không có quyền biểu quyết thì nghị quyết của đại hội đồng cổ đông về vấn đề đó được thông qua khi có ít nhất 65% hoặc 75% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tương ứng theo quy định tại các điểm a và b khoản 3 Điều 104 Luật DN. P.V